Hmong

Kev hloov chaw ntawm Everest Virtual Academy thiab kev kawm peb tsev kawm ntawv tau kaw rau thawj lub semester no. Peb lub tsev kawm lossis district tau mob siab tsim kho cov lus qhia thiab Covid-based cov kev txwv rau kev qhia ntawv peb tsev kawm. Ib qho ntxiv, peb lub Everest Virtual Academy cov "rooj zaum" lossis chaw kawm online twb puv tag lawm. Ob yam no tau txwv peb lub peev xwm los tso cov tub ntxhais kawm nyob rau qhov chaw ua lawv cov tsev neeg tau xaiv ua ntej. Hnub kawg rau daim EVA thov rau lub semester thib ob yuav tshaj tawm rau lub 10 hlis ntuj 2020. Tus txheej txheem ua yuav rov qab nkag los rau hauv lub tsev rau lub semester thib ob yuav pib rau lub 11 hlis ntuj  2020. Thov hu rau koj tus thawj xibfwj peb lub tsev kawm ntawv lossis tus thawj tswj haujlwm hauv EVA yog tias koj muaj lus nug lossis xav tau kev txhawb nqa ntxiv.