Non-Discrimination Statement

 • The D.C. Everest School District does not discriminate on the basis of race, color, religion, national origin, ancestry, creed, pregnancy, marital status, parental status, sexual orientation, sex, (including transgender status, change of sex or gender identity), or physical, mental, emotional, or learning disability (“Protected Classes”) in any of its student programs and activities.

  The following staff are designated to receive inquiries regarding the non-discrimination policies:

  Sarah Trimner
  Director of Talent & Culture

  1699 Schofield Ave., Suite 300

  Schofield, WI 54476 
715-359-4221, ext. 1225    or   Matt Spets
  
Assistant Superintendent
  1699 Schofield Ave., Suite 300
  Schofield, WI 54476 
715-359-4221, ext. 1243


   
  Lub koom haum D.C. Everest yuav tsis muaj kev ntxub ntxaug los sis ua saib tsis taus rau ib tus neeg twg vim nws yog ib haiv neeg, yog tawv nqaij txawv, muaj los sis tsi muaj kev ntseeg, nws li caj ceg, muaj dab qhuas, muaj me nyuam/cev xeeb tub, muaj txij nkawm thiab tsis muaj, nyiam poj niam los nyiam txiv neej, yog ib tus neeg hloob cev los sis xav tias lawv yog poj niam los yog txiv neej, thiab yog tias nws lub cev, lub hlwb, kev xav, los sis kev xiam oom khab tsis zoo xws li lwm tus (Cov Ua Muaj Cai Tiv Thaiv) nyob rau hauv nws cov programs thiab activities. Cog neeg ua hauj lwm nram qab no raug xaiv thiab tau txais cov lus nug txog cov cai tsis pub muaj kev sib cais:

  Sarah Trimner
  Director of Talent and Culture
  1699 Schofield Ave. Suite 300
  Schofield, WI  54476
  715-359-4221, ext. 1225

  or

  Matt Spets
  Assistant Superintendent
  6300 Alderson Street
  Weston, WI 54476
  715-359-4221, ext. 1243
   

  La Junta Escolar de D.C. Everest no discrimina por motivos de raza, color, religión, origen nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado civil, estado parental, orientación sexual, sexo (incluido el estatus transgénero, cambio de sexo o identidad de género), o discapacidad física, mental, emocional o de aprendizaje ("Clases protegidas") en cualquiera de sus programas y actividades estudiantiles. El siguiente personal está designado para recibir consultas sobre las políticas de no discriminación: 

  Sarah Trimner
  Directora Talent & Culture
  1699 Schofield Ave., Suite 300
  Schofield, WI 54476, 715-359-4221, ext. 1225
   
  Matt Spets
  Asistente de la Directora
  1699 Schofield Ave., Suite 300
  Schofield, WI 54476
  715-359-4221, ext. 1243